STATUT

MIEJSKIEGO KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO "BASZTA"

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 • Miejski Klub Strzelectwa Sportowego "BASZTA", zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, szczególnie w zakresie strzelectwa sportowego.
 • Klub może używać skróconej nazwy: MKSS "BASZTA". Klub posiada osobowość prawną.

§2

 • Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 - z późno zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, poz. 113 - z późno zm.) oraz niniejszego statutu.
 • Klub samodzielnie określa swoje programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 • Klub, realizując cele statutowe, może współpracować z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym celu działania lub do nich przystępować w granicach dozwolonych prawem.

§3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest miasto Gryfice.

§4

Klub posiada własne barwy, godło i odznakę klubową oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

Podstawowymi celami Klubu są:

 • wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu, zwłaszcza dyscyplin zaliczanych do strzelectwa sportowego.
 • angażowanie członków i sympatyków Klubu do różnorodnych form aktywności sportowej dostosowanych do ich wieku i stopnia sprawności,
 • zapewnienie miastu i powiatowi gryfickiemu wysokiej rangi w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 • pielęgnacja tradycji gryfickiego strzelectwa sportowego,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe.
 • reprezentowanie, ochrona praw i interesów wszystkich członków Klubu.

§6

Do podstawowych zadań Klubu należą:

 • Organizowanie działalności sportowej w zakresie wszystkich dyscyplin zaliczanych do strzelectwa sportowego,
 • Organizowanie zawodów i raz imprez sportowych i rekreacyjnych, Zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania wszystkich dyscyplin strzelectwa sportowego,
 • Prowadzenie szkoleń i doskonalenia sportowego członków Klubu, Działalność wychowawcza i popularyzatorska wśród młodzieży, Umożliwienie uprawiania sportów strzeleckich przez osoby niepełnosprawne, Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu strzeleckiego.
 • Prowadzenie i zabezpieczenie ewidencji członków, kartotek zawodników i sędziów, uchwał i protokółów, innych dokumentów i materiałów w zakresie określonym przepisami oraz zgodnie z potrzebami Klubu.
 • Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony środków materialnych na cele statutowe.
 • Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji statutowych celów Klubu,

 

§7

 • Klub opiera swą działalność na pracy społecznej zrzeszonych członków oraz działaczy.
 • Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.

 

§8

 • Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach.
 • Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU

§9

Członkami Klubu mogą być obywatele polscy i zagraniczni, zamieszkali w kraju jaki i za granicą, którzy popierają cele Klubu oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów. Osoby małoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Członkiem wspierającym mogą być także krajowe osoby prawne.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych.

§ 11

 • Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która deklaruje czynny udział w realizacji celów Klubu oraz została przyjęta przez Zarząd Klubu i regularnie uiszcza opłaty członkowskie.
 • Członkiem wspierającym Klubu mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, które popierają statutowe cele Klubu i deklarują pomoc w realizacji tych celów. Osoby prawne biorą udział w pracach Klubu przez swoich przedstawicieli.
 • O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje każdorazowo Zarząd Klubu w trybie uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej deklaracji członkowskiej, do której należy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego i opłaty członkowskiej.
 • Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Klubu, może zostać nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą na wniosek Zarządu, tytuł Członka Honorowego Klubu.
 • Osoby fizyczne, o których mowa w ust. l i 2 są uważane za stowarzyszone w Klubie.

 

§ 12

Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu, z ograniczeniami dotyczącymi osób małoletnich i określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" ,
 • prawo zgłaszania postulatów, wniosków i zapytań do władz Klubu we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Klubu oraz funkcjonowania jego władz i organów,
 • uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub, korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 • korzystania z innych przywilejów określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

 • Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach Klubu, a z głosem doradczym także w Wa1nym Zgromadzeniu Klubu.
 • Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązki określone w § 14 pkt 3 i 4.
 • W pracach Klubu członkowie wspierający i honorowi uczestniczą według własnego uznania i w ramach własnych możliwości.

 

§ 14

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 • przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa, stosowania się do uchwał statutowych władz Klubu i wydanych przez nie przepisów i regulaminów,
 • aktywnej działalności i na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz realizacji celów i programów działania Klubu,
 • obowiązek dbania o dobre imię Klubu i popularyzacji jego celów,
 • regularnego wpłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych w oparciu o statut przez władze Klubu.

§ 15

Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:

 • złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu, śmierci osoby fizycznej (likwidacji osoby prawnej) będącej członkiem Klubu, utraty zdolności do czynności prawnych,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
 • wykluczenia z Klubu przez Zarząd z powodu:
 • nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz innych uchwał władz Klubu, działania na szkodę Klubu,
 • zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
 • rozwiązania się Klubu.

§ 16

Zarząd może zawiesić członka w jego prawach w przypadku powzięcia wiadomości o faktach wskazujących na naruszenie Statutu Klubu, na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy Zarząd nie podejmie w trybie § 17 ust. 1 decyzji o wykluczeniu członka z Klubu, przyjmuje się, że zostały przywrócone mu wszelkie prawa wynikające z członkostwa w Klubie.

§ 17

 • Decyzję o wykluczeniu z Klubu, o przywróceniu członkostwa oraz o zawieszeniu członka w jego prawach podejmuje Zarząd w drodze uchwały w obecności, co najmniej połowy swoich członków, zwykłą większością głosów, na podstawie własnej oceny faktów.
 • Zarząd Klubu powiadamia pisemnie zainteresowanych członków o wszelkich swoich decyzjach personalnych.
 • Od decyzji personalnych Zarządu dotyczących członkostwa przysługuje zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Klubu złożone na ręce Zarządu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Wa1nym Zgromadzeniu Klubu.

 

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

§ 18

Władzami Klubu są:

 • Walne Zgromadzenie - będące organem stanowiącym,
 • Zarząd - będący organem wykonawczym,
 • Komisja Rewizyjna - będąca organem kontroli wewnętrznej.

§ 19

 • Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie.
 • Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd poprzez pisemne zawiadomienie wszystkich członków Klubu, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wybór władz Klubu, udzielenie absolutorium ustępującym władzom i zatwierdzenie bilansu na następny rok działalności.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu może być zwoływane:
 • z własnej inicjatywy Zarządu,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są sprawy wskazane we wniosku.

 

§ 20

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • ustalenie programu działania Klubu,
 • podejmowanie uchwał o członkostwie w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
 • wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu,
 • ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz wysokości wpłat na fundusz rozwoju,
 • zmiany Statutu i uchwalanie regulaminów, podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klubu,
 • uchwalanie budżetu Klubu, zatwierdzanie preliminarzy budżetowych i bilansów, ustalanie, w zależności od sytuacji, górnego pułapu zobowiązań finansowych, które mogą być zaciągnięte przez Zarząd bez akceptacji Walnego Zgromadzenia Klubu,
 • inne sprawy przewidziane w Statucie,
 • wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Klubu.

§ 21

 • Prawo obecności w Walnym Zgromadzeniu Klubu ma każdy członek Klubu. Prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Klubu mają wszyscy obecni członkowie zwyczajni, nie zawieszeni w prawach członka.
 • Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 • Wszelkie uchwały dotyczące spraw personalnych, w szczególności w przedmiocie powołania i odwołania członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej podejmuje się w głosowaniu tajnym.

 

§22

 • Zarząd Klubu jest władzą wykonawczą Klubu.
 • Zarząd Klubu składa się z 5 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 • Prezydium Zarządu reprezentuje Klub na zewnątrz i prowadzi jego sprawy bieżące.
 • Członkiem Zarządu może być tylko członek zwyczajny Klubu.
 • Każdy członek zwyczajny Klubu ma prawo zgłaszania kandydatów na Prezesa i członków Zarządu.
 • Zarząd powoływany jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klubu w obecności przynajmniej połowy członków Klubu. Walne Zgromadzenie najpierw wybiera Prezesa Zarządu, a następnie członków Zarządu głosując nad każdym oddzielnie.
 • Członkowie Zarządu wybierani są bezwzględną większością głosów.
 • Kadencja Zarządu trwa do następnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klubu.
 • Każdy członek Zarządu może zostać odwołany przed upływem kadencji z powodu:
  • długotrwałego niewywiązywania się z powierzonych obowiązków i braku aktywnego udziału w pracach Zarządu.
  • prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Klubu.

10. W przypadku odwołania członka Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje nowego członka w miejsce odwołanego.
11. W przypadku:

 • złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
 • długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Zarządu, śmierci członka Zarządu,
 • utraty członkostwa zwyczajnego,

Zarząd powierzy sprawowanie obowiązków takiego członka innemu posiadającemu pełne prawa członkowi Klubu. W powyższy sposób dokooptowany członek nie ma prawa składania oświadczeń w imieniu Klubu ważne są natomiast uchwały podjęte przez Zarząd przy udziale dokooptowanego członka. Najbliższe Walne Zgromadzenie Klubu zatwierdza decyzję Zarządu lub wybiera nowego członka Zarządu. Dokooptowany członek Zarządu po zatwierdzeniu jego wyboru przez Walne Zgromadzenie Klubu staje się pełnoprawnym członkiem Zarządu.
12. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przewyższać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W razie zmniejszenia się liczby członków pochodzących z wyboru powyżej 1/3 składu, przyprowadza się wybory uzupełniające.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 • kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań majątkowych w sposób określony w § 24 ust. 2,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, ustalanie szczegółowych planów działalności Klubu i projektu jego budżetu,
 • zarządzanie majątkiem Klubu, przyjmowanie zapisów i darowizn,
 • kierowanie prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego Klubu,
 • tworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Klubu i opracowywanie regulaminów wewnętrznych,
 • podejmowanie decyzji o uczestnictwie w inicjatywach kulturalnych i społecznych,
 • inne sprawy przewidziane w niniejszym statucie.

§ 24

 • Zarząd podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów, głos decydujący należy do Prezesa Klubu.
 • Do składania skutecznych oświadczeń woli w imieniu Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wystarczające jest łączne działanie dwóch członków Prezydium Zarządu.

 

§ 25

 • Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 • W skład Komisji wchodzi trzech członków wybranych przez Zwyczajne Zgromadzenie Klubu bezwzględną większością głosów.
 • Członkiem Komisji nie może być członek Zarządu Klubu.
 • Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 • Do kompetencji Komisji należy:
 • przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu Klubu oraz ocena jej zgodności ze Statutem, Regulaminami i uchwałami  Walnego Zgromadzenia Klubu. przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu Klubu,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu Klubu.
 • Komisja działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Klubu.

 

Rozdział V

MAJĄTEK KLUBU

§26

1. Majątek Klubu tworzą:

 • ruchomości i nieruchomości będące własnością Klubu,
 • inne prawa majątkowe,
 • środki pieniężne.

2. Majątek Klubu służy wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
3. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

 • składek członkowskich,
 • wpisowego oraz wpłat na fundusz rozwoju, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z działalności własnej oraz majątku Klubu.

§27

Klub prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Projekt zmian w Statucie ma prawo zgłosić Zarząd Klubu lub, co najmniej pięciu członków zwyczajnych na ręce Zarządu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

§ 29
Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie majątku Klubu.

§ 30
Wykładnia przepisów Statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.
W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach ..

§31
Statut niniejszy został znowelizowany przez Walne Zgromadzenie członków klubu  w dniu 26 listopada 2008 r. i wchodzi w życie z dniem nowelizacji.